Om Företaget

FÖRETAGET PROJECT DESIGN GRIX AB / KARI ÖRTENGREN

INLEDNING 

Företaget, Project Design Grix ABs personal, Kari Örtengren, är idag Sveriges mest anlitade konsult inom mål- och resultatstyrning enligt RBM strategi och LFA metoden (Results-Based Mangement och The Logical Framework Approach) . Hon har sedan 1998 kontinuerligt hållit utbildningar inom resultatstyrning med fokus på styrning av hela projekt/programcykeln, dvs. planering, uppföljning och utvärdering. Dessutom håller företaget utbildningar i ämnen såsom kapacitetsutveckling, projektledarskap, organisatoriskt lärande, projektgranskning, budgetgranskning för aktörer såväl utomlands, inom utvecklingsarbetet, som i Sverige  för landsting, kommuner, myndigheter och enskilda organisationer. 

Kari Örtengren är certifierad moderator efter att våren/maj 2001 ha genomgått en LFA facilitator certifieringsutbildning utförd av det Brysselbaserade företaget PCM-Group (www.PCM-group.com). Kari Örtengren har sedan 1998 planerat,  genomfört och följt upp ett 400-tal utbildningar med direkt koppling till kapacitetsutveckling och mål - och  resultatstyrning med främst LFA och RBM som verktyg. Utlldningarna blir alltid levande eftersom Kari använder sig av sin  mycket breda och praktiska erfarenhet av planeringsprocesser från mer än 200 workshops i 29 olika länder i Asien, Afrika och Europa och 300-tal andra uppdrag och efter 22 års erfarenhet av projekt.

UPPDRAG: Workshops och rådgvningsuppdrag har innefattat strategisk planering, program- och projektplanering och organisatoriskutveckling där LFA och RBM tillämpats i praktiken inom en bred mängd olika sektorer. Uppdragen omfattar utbildning och rådgivning i planering av verksamhet, projekt och program, genomförande, moderator vid workshops och rapportering, sammanställning av resultat samt fortsatt rådgivning till projektgrupper under planering och genomförande av projekt/program och verksamhet. 

1. Rådgivare vid projekt- och verksamhetsplanering 
2. Utbildningar i projektledning planering, uppföljning och utvärdering av projekt, program och verksamhet (inkl. PCM (Project Cycle Management)  LFA (The Logical Framework Approach) och RBM (Results-Based Management)i Sverige (2a) och i utlandet (2b)
3. Utbildning av finansiärer i projektgranskning
4. Utbildningar av LFA moderatorer /utbildningar av processledare (de enda LFA moderatorutbildningarna som ges i Sverige)
5. Övrigt, såsom utveckling av utbildningsmaterial
6. LFA moderator vid workshops  (Sveriges mest meriterade LFA moderator) 

 

UPPDRAGSGIVARE: Kari Örtengren har sedan företaget bildades år 2002 varje månad planerat och genomfört minst fem utbildningar/månad i mål- och resultatstyrning( bl.a.  LFA-metoden) och även inom management strategin RBM, mål-och resultatstyrning  för utländska parter, i utlandet, samt för svenska parter såsom statliga myndigheter, landsting, kommuner, enskilda organisationer och konsultföretag.

Kari är i Sverige den person som har längst och bredast praktisk erfarenhet av LFA metoden och RBM, detta genom att leda minst en LFA-workshop/månad och flera rådgivningsuppdrag samt utbildningar/månad. Förutom grundutbildningar i LFA metoden håler företaget ofta specialbeställda temautbildningar bl.a. kopplade till LFA-metoden och RBM såsom:

 • RBM/LFA med koppling till MR/Demokrati projekt /program
 • RBM/LFA med fokus på strategiarbete
 • LFA /RBM i samband med granskning av program och projektdokument
 • RBM/LFA med inriktning på uthållighet och utfasning   
 • LFA kopplat till utvärderingar & rapportering
 • LFA kopplat till projektgranskning

Konsultverksamhet har under åren bedrivits i såväl Sverige som i utlandet, hittills i 47 olika länder. Kari Örtengren har en unikt bred utlandserfarenhet från arbete i alla länder på Balkan och i Baltikum samt i Ryssland, Georgien, Ukraina, Armenien, Turkiet och i Afrika (Tunisien, Botswana, Kenya, Moçambique, Tanzania, Malawi, Rwanda, Namibia, Zambia, Sydafrika, Uganda, Burkina Faso, Ghana och Liberia)
samt i Asien (Sri Lanka, Mongoliet, Kambodja, Vietnamn, Nepal, Vitenam, Indonesien och Kina).  Project Designs verksamhet är inriktad främst på utbildning, rådgivning, facilitering (dvs. moderator/processledare vid workshops) och stöd i institutions- och kapacitetsutvecklingsprojekt vid projektplanering och verksamhetsplanering. Project Designs kunder domineras av svenska projektgrupper och utländska parter som arbetar inom utvecklingssamarbetet främst inom offentlig förvaltning och enskilda organisationer samt svenska myndigheter, enskilda organisationer, landsting, kommuner och företag.

RÅDGIVARE & WORKSHOPSLEDARE VID PLANERINGSPROCESSER: Rådgivning, planering, genomförande och rapportering av workshops avseende bl.a. nedanstående projekt (totalt i 47 olika länder och nationellt):

LFA facilitator / processledare vid bl.a. nedanstående workshops, exempel:

 • Moderator/processledare vid kapacitetsutveckling inom kinesiska naturvårdsverket avseende kemikaliekontroll och industriutsläpp  
 • Processledare och rådgivning vid upprättande av handlingsplaner inom folkhälsoområdet i Sverige (psykisk hälsa, ANDT prevention(alkohol, narkotika, dopning och tobak), 
 • Förbättrat stöd avseende habilitering för funktionshindrade barn i St Petersburg
 • Stärkt kontroll för att minska spridning av anrikat uran från Ukraina
 • Processledare vid ett 30- tal regionala workshops för framtagande av handlingsplaner för folkhälsa i olika landsting och på nationell nivå, med uppdrag via  landsting, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstutet.
 • Processledare vid uppbyggnad av nytt system för primärvård i Archangelsk oblast/Ryssland    
 • Processledare och rådgivare vid framtagande av handlingsplaner inom BUP Stockholm (Barn och ungdomspsykiatri).
 • Handlingsplaner för jämställdvård, psykiskhälsa och barnsjukvård  i landsting  
 • Rådgivning och moderator vid genomförande av strategiplanering inom ett stort antal enskilda organisationer
 • Processledare vid planering inför etablering av en motsvarighet till Kommerskollegium i Botswana
 • Proceessledare vid workshops och rådgivare vid strategisk planering vid flera organisationer och myndigheter.

Totalt har Kari Örtengren lett, varit LFA facilitator (moderator), processledare, vid ett 200-tal olika workshops såväl i Sverige som utomlands. 

UTBILDNINGAR

Utöver arbete som moderator vid workshops håller även Kari Örtengren kontinuerligt nedanstående olika utbildningar. Totalt har Kari sedan 2002 planerat och genomfört ca 300-tal olika utbildningar såväl nationellt som internationellt i en rad olika länder i Asien, Afrika och Europa .

Kari Örtengren, har utöver LFA utbildningar även kombinerat tjänsterna med att erbjuda utbildning i det som i Sverige kallas för mål- och resultatstyrning och på engelska förkortas RBM (Results-Based Management). Det är en australiensisk management strategi för mål- och resultatstyrning. Metoden  utvecklades inom statsförvaltningen i Australien på 1980-talet och har därefter spritts över världen. Liksom LFA, understryker RBM vikten av delaktighet i planering, men även vikten av kontinuerlig uppföljning och av lärande, genom kontinuerlig analys och tillämpning av resultat i beslutsprocesser.    

Utbildningar som Kari Örtengren/ Project Design AB erbjuder

 • Mål- och resultatstyrning (på eng. RBM, Results-Based Management)
 • Målstyrdplanering enligt LFA metoden ( the Logical Framework Approach)  
 • LFA faciliteringsutbildning, hur man leder en verksamhets- eller projektplaneringsworkshop enligt LFA metoden (LFA moderator).   
 • Projektgranskning för finansiärer, hur gör man då man granskar projekt som erhåller bidragsmedel. En utbildning för handläggare och chefer vid myndigheter och organisationer som lämnar bidrag.
 • Budgetgranskning vid bidragsgivning, hur avläser man en  budget.    
 • Uppföljning inkl. rapportering och utvärdering av projekt  
 • Utbildning i hur man sätter s.k. SMARTa mål och indikatorer samt verifikationskällor för att kunna följa upp verksamhet.    
 • Utbildning i strategisk planering för organisationer och myndigheter.

Kari Örtengren har en mycket bred erfarenhet utbildning och rådgivning för enskilda organisationer, landsting, kommuner och myndigheter. Konsulten har/har haft ramavtal bl.a. med: Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Naturvårdsverket, Sida, Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap etc. - såsom rådgivare och moderator i planeringsprocesser och utbildare i projektledning enligt LFA och RBM,
mål- och resultatstyrning.      

 

Publikationer Trycks inom kort, kan beställas via kari.ortengren@telia.com
Hemsida av KA Stockholm