Uppdrag

 Exempel av uppdrag utförda av konsulten Kari Örtengren / Project Design AB

 Konsulten Kari Örtengren har sedan företaget bildades år 2002 utfört ett 450-tal olika uppdrag, nedan följer en lista  över exempel på uppdrag, utbildningar, seminarier och workshops som hon har planerat/utformat, genomfört och följt upp. Exempel på uppdragen listas enligt nedanstående indelning:

 

1. Rådgivare vid verksamhetsplanering
2. Utbildningar i projektledning planering, uppföljning och utvärdering av projekt, program och verksamhet (inkl. PCM (Project Cycle Management)  LFA (The Logical Framework Approach) och RBM (Results-Based Management)i Sverige (2a) och i utlandet (2b)
3. Utbildning av finansiärer i projektgranskning
4. Utbildningar av LFA moderatorer /utbildningar av processledare (de enda LFA moderatorutbildningarna som ges i Sverige)
5. Övrigt, såsom utveckling av utbildningsmaterial
6. LFA moderator vid workshops  (Sveriges mest meriterade LFA moderator) 

1. Stöd vid verksamhetsplanering, myndigheter och organisationer, uppdrag i Sverige
Socialstyrelsen, verksamhetsplaneringsworkshops för HIV preventionsenheten workshop 2006 och 2009
Socialstyrelsen, workshops avseende framtagande av nationell handlingsplan för klamydiaprevention och hiv prevention,  2007, 2008, 2009 och 2010 samt processledare för arbetsgruppsmöten/seminarier med projektgrupper.
Enskilda organisationer, Kvinna till Kvinna och föreningen HIV Sverige rådgivare vid framtagande av olika verksamhetsplaner 2008, 2006, 2009, 2010
Sida: Rådgivare vid landstrategiprocesser, 2002 och 2005
Missionsförbundet, rådgivare verksamhetsplanering, 2002
SCC/kooperation utan gränser, strategiworkshop Rural Development,2006 och rådgivning verksamhetsplanering??BUP Stockholm,verksamhetsplanering för subspecialisering, rådgivning och åtta verksamhetsplaneringsworkshops mellan februari-maj 2009. Gotlands Folkhälsoenheten, workshop/rådgivning, 2009
  
2. Utbildningar i mål- och resultatstyrning (inkl. LFA och RBM)
Huvudsakligt innehåll i nedanstående utbildningarna har sammanfattningsvis varit;
a) Mål- och resultatstyrning (planering, uppföljning och utvärdering av projekt, program och verksamhet) enligt bl.a. LFA metoden (The Logical Framework Approach)?
b) PCM (Project Cycle Management, hantering av projekt under hela projektcykeln)
c) RBM (Results- Based Management: Mål- och resultatstyrning av verksamhet och projekt och program)
d) Projektledning med roller och ansvarsfördelning i projekt/program.

2a. Exempel på utbildningar i projektledning för enskilda organisationer, myndigheter och företag i Sverige
Socialstyrelsen: Utbildning i målstyrd planering för Socialstyrelsens samarbetsparter, enskilda organisationer 2007, 2008, 2009 och 2010
Socialstyrelsen: Utbildning i målstyrd planering och uppföljning (LFA) för folkhälsopersonal vid olika landsting/regioner, 2006- (pågår kontinuerligt)   
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (fd. Räddingsverket), utbildning för projektledare mellan åren 2006- 2009 
Malmö Stad: LFA/RBM utbildning av projektledare folkhälsa, november 2008.
Sida, utbildning av Sidas samarbetsparter (myndigheter, enskilda organisationer och konsulter) 7-10 ggr/år på Sida sedan mellan 2001-2008 , enligt LFA, RBM /projektledning minst 4gr/år from 2008- .
Sida, LFA kurser för Sida personal 1 g/termin år 2001-2008.  
UD: Utbildningar av handläggare på EC/Östeuropa enheten 2004 
Kommerskollegium: LFA/RBM utbildningar för personal 2009, 2010
SCB/ICO (Statistiska Centralbyrån): LFA utbildn. för personal vid ICO,2001
Partinära organisationer (PAO), LFA/RBM utbildningar 2006-2007  
IDEA, 2004, LFA kopplat till utvärderingar
Migrationsverket, utbildningar i LFA/RBM för projektledare åren 2001,2004, 2008 och 2010 bl.a. personal verksamma vid Flyktingfonden och Återvändandefonden
Sydsvenska Handelskammaren i Malmö, målstyrdplanering/ LFA- utbildning 2005.
Myndigheter i Norrköping (Sjöfartsverket, SMHI, Migrationsverket och Luftfartsverket), två dagars målstyrdplanerings kurs/LFA, 2005.  
ESF Rådet, LFA utbildning för personal vid processtöd 2010.
Centerpartiet/CIF: Utbildning i målstyrdplanering för projektledare för utlandsverksamhet vid CIF /Centern: 2006,2008
Landsting Västra Götaland, Sörmland, Blekinge, Region Skåne, Kalmar län projektledarutbildning, november 2007, 2008, 2009, 2010  
Socialstyrelsens personal, 2008-2009
Naturvårdsverket, utbildningar för projektledare, LFA och RBM, 2008 och 2009.
RFSLs personal projektledarutbildning, 2008
Childhood Foundation LFA utbildning 2008
Utbildningar i egen regi i LFA och RBM där bl.a. personal från enskilda organisationer, myndigheter och företag deltager 2008- .

2b.Projektledningsseminarier/utbildningar enligt PCM inkl.?bl.a. LFA och RBM för utländska parter i utlandet
Albanien: Statistikbyrån INSTATs personal i Albanien, 2 ggr år 2003 och 2004, målstyrdplanering inkl. LFA.
Bosnien, Albanien, Makedonien och Kosovo: För organisationen Kvinna till Kvinnas samarbetsparter i Bosnien mars år 2002 och i Albanien september år 2003, Makedonien september år 2004 och i Kosovo år 2005, Bosnien 2010

Sri Lanka, Kroatien, Makedonien, Bosnien, Serbien, Kosovo, 2002-2006, projektplaneringskurser inkl. LFA och RBM för Sidas samarbetsparter och en utbildning RFSUs samarbetsparter år 2010.Internationella kurser (ITP, International Training Programs) Vattenfall, Hydro Power Management, projektledarutbildning för 25 deltagare/kurs från ca 15 olika länder.  1/år sedan 2003-  
Uppsala Universitetssjukhus/mödravård IMCH LFA utbildning, 2 dagar vid en internationell kurs i humanitära insatser, november 2003 och 2004. Globalverkstan/Göteborg, internationell kurs, utbildning i LFA för internationell grupp, blivande projektledare.

UkrainaUNDP/Kiev Equal Opportunity Program. Utbildning av personal från 24 ministerier i målstyrd planering samt NGOs och UNDP personal, september 2007 och maj 2008.
Södra Kaukasus, Projektledarutbildning för organisationen Kvinna till Kvinnas samarbetsparter i Södra Kaukasus.  Organisationer, 12 st. från Armenien, Georgien, Abshasien, Azerbadjan. Utbildning i Project management and conflict resolution september 2008.

3. Projektgranskningsutbildningar för finansiärer
1. UD/EC, utbildning i granskning av ansökningar för UDs handläggare, 2004
2. Sida personal granskning av projektdokument kopplat till skriften ”Så arbetar Sida” inkl. LFA. Kursen hålls för Sida personal 1 g/termin mellan år 2001-2008
3. ÖEK (Östeuropa kommittén), Hur man tillämpar LFA vids granskning av ansökningar, 2004
4. Svenska Helsingforskommittén, LFA kopplat till MR och Demoprojekt, år 2005
5. Socialstyrelsen, utbildning i projektgranskning, år 2009

4.    Moderatorutbildning enligt bl.a LFA metoden/?utbildning av processledare
PAO (De partinära organisationerna, 2-3 personer från varje parti, totalt 14 personer utbildade till LFA moderatorer som en del i en utbildning i projektplanering och uppföljning i fyra steg), februari 2007. 
Ukraina, UNDP/Kiev utbildning i fem dagar av 20 lokala/ukrianska  LFA facilatorer/moderatorer för Equal Opportunity Program UNDP, 2007-2008.
RFSL, 9 personer utbildade till LFA facilatorer, september 2008.  
SHIA: LFA certifieringsutbildning för SHIA och Socialstyrelsen, juni 2009. 
LFA certifieringsutbildningar i egen regi, augusti 2008, 2009,2010,?12 deltagare/gång   
Kalmar län, utbildning av 10 facilatorer inom folkhälsoområdet

5. Övriga uppdrag
5a. Publicerade skrifter / texter:?Räddningsverket, Institutionsutveckling, “Guidelines on institutional building in the field of Rescue Service”  
För Sida, “A summary of the theory behind the LFA method”, år 2002, översatt till flera olika språk. Sidas mest publicerade skrift av alla skrifter (En reviderad version håller på att skrivas under 2011)  
Socialstyrelsen, LFA kortversion för projektledare i HIV preventionsprojekt  
ESF Rådet, Tillämpning av LFA inom Socialfondsprojekt, under utveckling 2011
Sida/ Kartläggningsinstrument för kompetensbehov LFA, databaserad utbildningsmaterial för Sida, 2002
Moderatorutbildning, skrift för PAO (de partinära organisationerna), 2007 och UNDP/Kiev.
Räddningsverket, mallar för projektplaner och rapporter, Räddningsverket, 2008.

5b.   Övriga uppdrag
Budgetgranskningskurser 1 g/termin för Sidas personal sedan år 1999-2008.
KTS - vad är det? Kurser om Sidas Kontraktsfinansierade samarbete, 1999-2002.
Studier: Översyn av KTS som samarbetsform, uppdrag beställt av Sida/INEC år 2004. Sidas administration: Studier i fyra faser sedan 2005- 2007.?Rådgivning till 15 enskilda organisationer, ansökningsprocessen, 2009 och 2010

5c. Rådgivningsuppdrag, en stor mängd olika såsom;  
Vid utformning av projektplaner för flera olika organisationer och myndigheter bl.a. det EU finansierade Equalprogrammet, IMCH/Uppsala, Victoria sjön NGOs, Naturvårdsverket/Kina, Räddningsverket, Socialstyrelsen, flera Landsting ang. handlingsplaner för psykisk hälsa, sexuell hälsa, äldre vård och ANDT prevention  (Kalmar län, Värmland, Jönköping, Region Skåne, Gävleborg, Adlongruppen i Växjö, Västmanland, Uppland etc.) och Socialstyrelsen.      

6. LFA Moderator/Facilitator/Processledare vid projektplanerings- och uppföljningsworkshops, (LFA Workshops)
Kari Örtengren har sedan 2001 haft följande uppdrag som facilitator/ LFA moderator i enlighet med LFA metoden, i nedanstående länder och inom nedanstående ämnen. (Uppdragen har inneburit planering av upplägg, genomförande av workshop som processledare och rapportering samt efter workshop rådgivning till projektgrupp). Kari är idag Sveriges mest meriterade och anlitade LFA moderator.  
Albanien:
a. Arbetsförmedling , kapacitetsutveckling workshop med AMS, år 2003
b. Ekonomisk statistik, SCB , år 2003
c. Ekonomisk statistik, SCB, fortsättning fas III,  2005

Armenien: Kapacitetsutveckling Räddningsverket,  2005
Bosnien:
a. Ungdomsstrategi, Socialministeriet, år 2002
b. Socialarbetarutbildning, workshop, år 2005

Botswana: Väderlekstjänsten, Långtidsprognoser , november år 2003
 

Estland:
a. Räddningsverket, institutionsutveckling,  år 2002
b. Lokalutveckling, Pskov regionen, Länsstyrelsen Värmland, workshop i Estland, 2004

Georgien: Verksamhetsplanering workshop med Kvinna till Kvinnas personal, 2007

Kenya:
a Frivårdssystem, Kriminalvårdsstyrelsen, september 2006
b. Juristkommission,  ICJ Kenya, mänskliga rättigheter, stöd i rättsprocesser, mars 2009

Kambodja:Naturvård/Naturvårdsverket, regional workshop 2009

Kosovo: Statistikbyrån, fas II insats med SCB, april år 2003

Kina
a. Environmental Friendly Enterprises/ Naturvårdsverket & SEPA, april 2006
b. Drinking Water Management SEPA(kinesiska Naturvårdsverket)
c. Chemicals Management SEPA(kinesiska Naturvårdsverket)?

Kroatien:
Ungdomspolitik, workshop gällande förbättrade förhållanden för ungdomar,  januari 2003.

Lettland: 
a. Räddningsverket, institutionsutveckling, mars år 2002
b. Domstolsväsendet, institutionsutveckling, workshop 2001

Litauen: Räddningsverket, institutionsutveckling, februari år 2002

Makedonien: Öppen frivårdssystem/Kriminalvårdsstyrelsen, november år 2004

Mongoliet:Public Service Radio/SR, april 2006 och workshop uppföljning år 2009

Montenegro: Offentlig upphandling Nämnden för Offentlig Upphandling (NOU), år 2004  

Moçambique: Tekniska fakulteten på Universitetet i Maputo, augusti år 2002

Namibia: Public Service Radio, samarbetsprojekt mellan Sveriges Radio och Namibian Radio, workshop 2007

Rumänien/Sibiu: Arbetarskydd inom trävaruindustrin/AMS,  år 2003

Ryssland:
a-c: Primärvårdsystem i Archangelsk, år 2001, 2002, 2004 (tre workshops)/ÖEK
d. Regionutvecklingsplan för Pskov regionen. 2004/ Länsstyrelsen i Dalarna
e. Sociala sektorn i St Petersburg.  Kontaktperson, mars 2005?/ Socialhögskolan
f. Habilitering och hjälpmedel till funktionshindrade barn, april 2005 / Hjälpmedelsinstitutet
g. Unga lagöverträdare i St Petersburg: /Socialhögskolan, september 2005
h. Drogbekämpning i Nordvästra Ryssland, workshop i St Petersburg, september 2005. ECAD (European Cities Against Drugs) 
i. Novgorod: Miljöstrategi/miljövård, september 2005 länsstyrelsen i Värmland
j. Uppföljningsseminarium/mid term review Habilitering av funktionshindrade barn, januari 2007.

Serbien:
a. Institutionsutveckling Statistikmyndigheten, workshop år 20-23 maj 2002?Kontaktperson Johan Sjöstrand
b. Miljöstatistiksprojekt, workshop i april 2005
c. AMS/International/NES, decentralisering av arbetsmarknadsfrågor.

Sverige (ett urval av några workshops):  
UD /EC , internt förändringsarbete, 2004
Sida AFRA vid framtagande av regionstrategi  2002
Diakonia, strategiworkshop, verksamhetsplanering, 2002   
Sidas bibliotekstjänst september 2004
Räddningsverkets internationella enhet, 2005
SAREC/Sida, strategi, 2004
Workshop för SILC ang. distribution av information på Kuba, september 2005. 
Socialstyrelsen. HIV prevention verksamhetsplaneringsworkshop, maj 2006
Målstyrning i utvecklingssamarbetet UD-Sida, 2006 
Socialstyrelsen, preventionsenheten workshop om Klamydiaprevention, 2007
Socialstyrelsen, arbetsgruppsworkshop, vårdgruppen, upprättande av en handlingsplan för klamydiaprevention,  2007.
CPIF/Centerpartiets internationella stiftelse, verksamhetsplanering, workshop april 2007
Landsting: Workshops i Värmland, Uppland, Kalmar län, Region Skåne framtagande av regional handlingsplan STI prevention, psykisk hälsa, 2007 -
Landsting: Workshop i Uppsala, handlingsplan för psykisk hälsa, oktober 2007
Socialstyrelsen: Handlingsplan för att upprätta ett väl fungerande system för hälsoundersökningar av asylsökande, workshop 2007   
STI prevention, workshop för att upprätta en handlingsplan mot STI för Jönköpings län, februari 2008
Handlingsplan för Ungdomsmottagningar, workshop mars 2008
STI prevention, workshop för att upprätta en handlingsplan mot STI för Gävleborgs län, april 2008
Spridning av HIV inom MSM-gruppen. Workshop för handlingsplan 2008.
Teaterförbundet, workshop handlingsplan Skapande skola april 2008.
Jönköpings landsting Handlingsplan, alkohol och drog- prevention (ANDT), 2008
Västmanland, handlingsplan sexuell hälsa för länet,
Kalmar läns landsting: Stöd till kommuner Kalmar län (12 st) kommunala handlingsplaner för livskunskap, februari -september 2009
Region Skåne, landstinget handlingsplan för sexuell hälsa, mars 2009
Örebro läns landsting, workshop sexuell hälsa september 2009
Göteborg , RUG projektet prevention gentemot riskutsatta grupper, 2010     
Stadsmissionen, workshop om jobbmöjligheter för utsatta, 2010
Landstinget i Värmland, jämställd vård,2007,gränssnitt inom barnsjukvården, workshop 2010 etc. etc.

 

Sydafrika: Workshop 2011 om kapacitetsutveckling i Mbeweni kåkstad vid Kapstaden

Tanzania:
a. Tekniska fakulteten på Universitetet i Dar es Salaam, augusti år 2002
b. Minröjning enligt REST metoden i Morogoro i Tanzania , workshop förlagd till Genève, september 2008. (Räddningsverket, att: Richard Hartmann)   

Tunisien: Miljö, Agenda 21 workshop planering, år 2002

Turkiet:  The Judiciary Ankara/ Domstolsväsendet workshop  2006 i Ankara.


Uganda:Tekniska fakulteten  på Universitetet i Kampala, år 2002

Ukraina
a. Icke spridning av nukleära ämnen, oktober 2004. 
b. Två stycken workshops jämställdhet, upprättande av nationella handlingsplaner, oktober 2007
c. Riksrevision i Ukraina, Riksrevisionen, projektplan, 2009
d. Kommerskollegium, WTO center workshop 2010   

Vitryssland
a. Anti drog projekt fas III med NGO Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), november 2008.
b. System för fosterhemsfamiljer, Adoptionscentrum, maj 2009     
 

 

Publikationer Trycks inom kort, kan beställas via kari.ortengren@telia.com
Hemsida av KA Stockholm